Lens regeneration using endogenous stem cells with gain of visual function

Authors: Haotian Lin, Hong Ouyang, Jie Zhu, Shan Huang, Zhenzhen Liu, Shuyi Chen, Guiqun Cao, Gen Li, Robert A. J. Signer, Yanxin Xu, Christopher Chung, Ying Zhang, Danni Lin, Sherrina Patel, Frances Wu, Huimin Cai, Jiayi Hou, Cindy Wen, Maryam Jafari, Xialin Liu, Lixia Luo, Jin Zhu, Austin Qiu, Rui Hou, Baoxin Chen

Date of publication: 2016-03-17

External url: http://www.nature.com/nature/journal/v531/n7594/full/nature17181.html Closed

Created by: netizer

New fact

Facts stated based on this document show quotes from studies